REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HURTOWNIA.KRENIG.PL z 01.02.2015 r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Partner – osoba prawna posiadająca umowę o współpracy, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego hurtownia.krenig.pl;

4. Sklep internetowy hurtownia.krenig.pl – serwis internetowy dostępny pod www.hurtownia.krenig.pl, za pośrednictwem którego Partner może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Krenig sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Pochyłej 39, 61-367 Poznań a Partnerem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Partnera, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hurtownia.krenig.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.hurtownia.krenig.pl, prowadzony jest przez Krenig sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Pochyłej 39, 61-367 Poznań, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143304, NIP: 783-15-75-250, REGON:634421392.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Partner powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Partner może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.krenig.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Partnerowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

3.1. Krenig sp. z o.o. może pozbawić Partnera prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu, a w szczególności, gdy Partner:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Partnerów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Krenig sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Krenig sp. z o.o.

3.2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Krenig sp. z o.o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki

służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.3. Partner zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Partnerów oraz dla Krenig sp. z o.o.,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.hurtownia.krenig.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Partnerowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Partnera jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Partner ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Partnerowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Partnera korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Partnera Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Krenig sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Partner otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Partnera wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Wysyłka i płatności na terenie Polski

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Partnera w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:

- przesyłką kurierską

- przesyłką pocztową

Istnieje również możliwość odbioru osobistego towaru.

Koszty dostawy wynoszą:

- przesyłką priorytetową Pocztą Polską wynosi 11 zł

- firmą kurierską GLS 14 zł, za pobraniem 19 zł.

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Na termin realizacji dostawy składa się:

- czas wysyłki produktu, który każdorazowo podany jest na karcie danego towaru,

- czas dostawy firmy przewozowej, który wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Sklep Zamówienia.

5.4. Partner może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu hurtownia.krenig.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Partnerowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Partnerowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia lub faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Partner ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 98 1090 1463 0000 0001 0902 1029,

b.) płatnością w systemie Paypal.pl,

c.) płacąc kurierowi przy odbiorze przesyłki.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1 Wszystkie oferowane przez hurtownia.krenig.pl towary są nowe i posiadają dwuletnią gwarancję

7.2. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Ustawą Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141 poz 1176).

7.3. Zareklamowany towar należy przesłać na własny koszt wraz z wypełnionym formularzem (format PDF lub format DOC) na adres

Krenig sp. z o.o.
ul. Pochyła 39
61-367 Poznań

7.4. Do wysyłki należy dołączyć dowód zakupu

7.5. O rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Kupującego w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe wartość zamówionych towarów zostanie zwrócona na konto Kupującego w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym.

7.6. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Partnera gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres hurtownia@krenig.pl. Krenig sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Partnera, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Krenig sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Partnera.

8.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Partner może zgłaszać pisemnie na adres:

Krenig sp. z o.o.
ul. Pochyła 39
61-367 Poznań,

mailowo pod adres hurtownia@krenig.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.3. W reklamacji Partner powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.4. Krenig sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Partnera, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.